ez a gomb

Tankönyvtári szabályzat

2021-12-15 19:06:56

Az Óbudai Gimnázium Tankönyvtári Szabályzata

 

Tankönyvtári szabályzat

Az Óbudai Gimnázium iskolai könyvtára SZMSZ-ének melléklete

 

Jogszabályi háttér

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, melynek értelmében az iskola az iskolai tankönyvrendelés keretében a NAT szerinti kerettantervi tantárgyhoz kizárólag a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek közül választhat. 93/E. § (1)
 • 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, különösen a 64. fejezet
 • Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról, különösen a 32.§
 • A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat eredményeként valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. Ezzel az 1-16. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnik a fizetős tanulói státusz.
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 • 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
 • Az iskola és az iskolai könyvtár SZMSZ-e

 

Az érintettek köre:

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak a 2020/2021-es tanévtől: a 7. – 12. évfolyamon tanuló diákok, azaz a Gimnázium összes tanulója (1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről, Magyar Közlöny 2019/37, 965. oldal, Határozatok Tára)

 

A tankönyvtár gyarapodásának elsődleges forrása: ingyenes tankönyvi ellátás, a tankönyvtári könyvtári beszerzés (pedagógus példányok)

 

A nyilvántartás módja: (a 3/1975-ös KM-PM rendelet alapján).

 

Az iskolai könyvtár a tankönyveket különgyűjteményként kezeli, lehetőségeihez mérten fizikailag is külön tárolja (tankönyvtár).

 

Ide tartoznak a tanárok részére munkaeszközként (tanári példány) kiadott tankönyvek is. Az igényelhető tanári példányok darabszámát a KELLO szabályozza. Jelenleg:

 • 1 - 10 db rendelt tankönyv esetén a pedagóguspéldány maximuma: 0 db
 • 11 - 20 db rendelt tankönyv esetén a pedagóguspéldány maximuma: 1 db
 • 21 - 39 db rendelt tankönyv esetén a pedagóguspéldány maximuma: 2 db
 • 40 db rendeléstől a pedagóguspéldány maximuma a rendelt db 5%-a lefelé kerekítve.

Az e mennyiség fölötti beszerzés a kiadókkal való személyes kapcsolatfelvétel (pl. nyelvkönyvek kiadói), vagy a tanulói normatíva terhére, kizárólag a jegyzéken található könyvekre vonatkozóan történhet. Külön tanári beszerzési keret (jelenleg) nincs.

 

Azok a tankönyvek, amelyeket a tanulók vagy a pedagógusok a könyvtárból tartós használatra kölcsönöznek, összesített nyilvántartásba kerülnek. A tankönyvek - mint ideiglenes megőrzésű dokumentumok - nyilvántartásánál, törlésénél a 3/1975 [VIII.17.] KM-PM rendelet (különösen I. fejezet 5. rész, III. f. 15. r.) előírásai a meghatározóak.

Ez az összesített nyilvántartás a KELLO tankönyvösszesítője, a KELLO összesítő riport, mely tartalmazza az iskola által rendelt összes tankönyvet (diák egyéni, pedagógus példány, könyvtári egyaránt).

 

A kölcsönzés módja, nyilvántartása

A kölcsönzés rendje

 

Az ingyenes tankönyvek az iskola (a fenntartó) tulajdonát képezik. A tankönyvtárba kerülő dokumentumok nyilvántartásba vétel (iskolai bélyegző elhelyezése) után válnak kölcsönözhetővé.

A tanulók a tankönyveket - a munkafüzetek, munkatankönyvek kivételével – könyvtári kölcsönzéssel kapják. A kölcsönzött tankönyvek tanulóként, tanévenként vannak nyilvántartva. A KELLO diákrendelője tartalmazza a tanuló valamennyi tankönyvét, munkafüzetét.

A tankönyvek átvételekor az átvevő (diák, szülő) aláírja a megrendelőt – ez minősül kölcsönzési nyilvántartásnak.

Osztályonként készül egy közös lista, melyet minden, a csomagot átvevő személy aláír. Ennek szövege a következő: „Tudomásul veszem, hogy a tankönyvek az iskola (Tankerület) tulajdonát képezik, azokat a tanév végén, vagy a tantárgy befejezésekor, de legkésőbb tanulói jogviszonyom megszűnésekor köteles vagyok visszaadni (kivéve: munkatankönyvek, munkafüzetek). A tankönyvek épségére és tisztaságára vigyáznom kell. Amennyiben a tankönyvet elvesztem/megrongálom kártérítési felelősséggel tartozom.”

 

A tartós tankönyv fogalma (a 2013. évi CCXXXII. törvény szerint): ’az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják’. E szabály alapján minden munkatankönyv és munkafüzet a többszöri felhasználás körén kívülre kerül.

A kölcsönzött tankönyveket meghatározott időpontban, megfelelő állapotban vissza kell adniuk az iskola könyvtárába.

A visszaadás időpontját a gimnázium tankönyvfelelőse és a szakmai munkaközösségek – az iskolavezetés beleegyezésével - minden tanévben aktuálisan határozzák meg. Így alkalmazkodnak a tankönyvek változásához, a több évfolyamos tartalmú könyvekhez.

A tanuló az iskolai tankönyvellátás keretében használt tankönyvet is kaphat. Használt tankönyv a vonatkozó jogszabály (2013. évi CCXXXII. törvény) értelmezése szerint: ’az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló részére az iskola által ingyen … átadott, legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola részére felajánlott tankönyv.’

A pedagógusok a tanári példányaikat az iskolában működő tasakos kölcsönzéssel vihetik el.

Amennyiben a tanuló vagy a tanár jogviszonya megszűnik, minden kölcsönzött dokumentummal köteles elszámolni. Könyvtári tartozása rendezése nélkül iskolai kilépője nem állítható ki.

A tanévre vonatkozó ellátás a tanév kezdete előtt-kezdetén történik (augusztus vége-szeptember eleje), a szakmailag indokolt, normatívából finanszírozott pótrendelés a Könyvtárellátó kapacitásának megfelelően (általában október-november során). A tanév közbeni tankönyvellátás (pl. faktváltás, új diák érkezése esetén) az iskolának nem kötelező (és nem finanszírozott) feladata (de természetesen erre törekszik, könyvtári tartalék képzésével).

 

Kártérítési felelősség, a kártérítés módja(i) és mértéke

Amennyiben a tanulónál elveszik vagy megrongálódik az iskola tulajdonát képező tankönyv, segédkönyv, atlasz, akkor az avulás mértékének a következőket kell figyelembe venni:

1 év után 25 % az értékcsökkenés;

2 év után 50 % az értékcsökkenés;

3 év után 75 % az értékcsökkenés;

4 év után 100 % az értékcsökkenés.

Mivel pénzt nem szedhetünk be, az okozott kár (elveszett, vagy megrongált példány) ugyanazon tankönyvvel, vagy más, hasonló értékű dokumentummal pótolható.

Az intézményvezetőnek joga van – kérelem alapján - a kártérítés alól felmentést adni, méltányossági alapon.

 

Az állományrész ellenőrzése, apasztása

Ellenőrzés: tanév végén, a tantárgy befejezésekor, érettségikor - azaz visszahozáskor (ez könyvenként változó, pl. atlaszok csak érettségikor, munkatankönyvek egyáltalán nem, stb).

Apasztás: a 3/ 1975-ös KM-PM rendelet szerint. Az időleges nyilvántartású dokumentumok a könyvtári rendeletek alapján 3 év után már nem leltárkötelesek.

 

Tárolás és védelem: iskolánk egyterű könyvtárában az egyéb kötetektől elkülönítve, tantárgyanként, évfolyamonként tároljuk a megőrzendő könyveket.

A könyvtár pedagógiai segédkönyvtárként minden, valaha használt tankönyvből őriz meg példányokat.

 

Összeállította:

Boda Emőke Katalin

az Óbudai Gimnázium könyvtárostanára

Budapest, 2020. március 20.

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41