ez a gomb

Tájékoztató a közösségi szolgálatról

2021-09-08 14:35:48

Mi számít közösségi szolgálatnak? Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Ha ez a tevékenység szervezett keretek között folyik. Ellenszolgáltatás nélkül. 2016.január 1-től az érettségi feltétele legalább 50 óra közösségi szolgálat (ld. 2011. évi CXC. törvény  a nemzeti köznevelésről ).        A diákoknak a közösségi szolgálatot a

Tájékoztató a közösségi szolgálatról

Mi számít közösségi szolgálatnak?

 • Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet
 • Ha ez a tevékenység szervezett keretek között folyik.
 • Ellenszolgáltatás nélkül.

2016.január 1-től az érettségi feltétele legalább 50 óra közösségi szolgálat (ld. 2011. évi CXC. törvény  a nemzeti köznevelésről ).        A diákoknak a közösségi szolgálatot a 9-10-11-12. évfolyamokon kell teljesíteniük.

Előnye:

 1. a diákok megismerkedhetnek
 • a munkával,
 • egy más környezettel,
 • több tapasztalatot gyűjthetnek.
 1. személyiség-, közösség- és társadalom fejlesztő hatású

            -  egymásra figyelés

            -  segítségnyújtás, együttműködés

            -  szociális érzékenység kialakítása, fejlesztése

            -  felelősségvállalás

            -  konfliktus kezelés

            -  problémamegoldás  

A 2022-23 tanévben diákjaink több, mint 200 intézményben végezhetnek közösségi szolgálatot,

közülük néhány:

Katasztrófa védelem, Óbudai Múzeum, Derűs Alkony gondozóház (Békásmegyer), Kapcsolda, Óbudai Egyesített Bölcsődék, Természetbarát Szövetség, alsóbb évfolyamosok korrepetálása, Máltai Szeretetszolgálat, Pomázi Állatvédő Egyesület, Háromhegyek Közhasznú Egyesület, Pilisvörösvári Szt.Erzsébet Otthon, Szentendrei Skanzen, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapesti Rendőr-főkapitányság stb.

Az iskolánk által központilag szervezett fogadó intézmények listája a honlapunkon olvasható.

 

A Köznevelési törvény végrehajtási rendelete alapján:

(A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)

 1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
 2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

2) A közösségi szolgálat keretei között

 1. a) az egészségügyi,
 2. b) a szociális és jótékonysági,
 3. c) az oktatási,
 4. d) a kulturális és közösségi,
 5. e) a környezet- és természetvédelemi,
 6. f) a katasztrófavédelmi,
 7. g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős

emberekkel közös sport- és szabadidős,

 1. h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető, amely 16 éves kor felett 4,5 órára emelkedhet.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

 1. a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
 2. b) az e-naplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
 3. c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
 4. d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
 5. e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A közösségi szolgálatot csak érvényes szerződés birtokában lehet megkezdeni!

Közösségi szolgálatunk éves tervezése

Augusztus 25.-

szeptember 5.

kapcsolatfelvétel, egyeztetés az intézményekkel, szerződéskötés / megújítás

Szeptember 1. osztályfőnöki órákon

tájékoztatás of. órán –Füzesi Katalin

Szeptember 15-ig

jelentkezési lapok és IKSZ napló kiosztása

Szeptember 15.-22.

jelentkezés: jelentk.lap kitöltése, szülő aláírja, max.3 tev.terület/tanév, a programon való részvételt a naplóban mindig  .igazoltatni kell a fogadó intézménnyel(pecsét, aláírás) + az iskolai koordináló tanárral (aláírás)

Szeptember vége

egyeztetés a kapcsolattartó tanárokkal (létszám, munkalehetőségek, időpontok)

Október folyamán

a foglalkozások elkezdése

Október-június

közösségi szolgálati program,a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése

Június eleje

zárás, megbeszélés, élménybeszámolók, (néhány írásban is), tapasztalatok

adminisztrálás a naplóban, bizonyítványban, törzskönyvben (megjegyzés rovat)

 1. szeptember 1.
Füzesi Katalin
közösségi szolgálatot szervező tanár

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41