ez a gomb

Az Óbudai Gimnázium könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

2021-12-15 18:59:54

Az Óbudai Gimnázium könyvtárának Szervezeti és Gyűjtőköri Szabályzata (SZMSZ)

Az Óbudai Gimnázium könyvtárának

Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

 

Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata szerves része a gimnázium SZMSZ-ének

A könyvtári SZMSZ mellékletét képezi a Gyűjtőköri szabályzat. és a Tankönyvtári Szabályzat.

A könyvtári SZMSZ szerves tartalmi része a Használati Szabályzat, mely önállóan olvasható.

További tankönyves információkat a Tankönyv menüpont tartalmaz.

Az SZMSZ tartalma:

 • Jogszabályi háttér
 • Alapadatok
 • A működés célja, feltételei
 • Alapfeladatok, kiegészítő feladatok
 • Állománygondozás
 • Szolgáltatások
 • Részvétel a tankönyvellátásban

 

Az iskolai könyvtárra és a könyvtárostanár munkájára vonatkozó jogszabályi háttér:

 • évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.), 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Nkt.-rőlszóló törvény végrehajtásáról
 • évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
 • évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 • 3/1975.(VIII.17.) KM-PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
 • 22/ 2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos
 • 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 • 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről
 • 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI-rendelet)
 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • Az IFLA –UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata, 1999
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • Helyi pedagógiai program, helyi tanterv

 

 

Az iskolai könyvtár adatai:

A könyvtár neve: Óbudai Gimnázium Könyvtára

A könyvtár székhelye: 1033 Budapest Szentlélek tér 10. (D épület, földszint)

Tel: +3613686850/116-os mellék

Közvetlen irányító: az iskola igazgatója

Fenntartó: Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Jogelőd: Martos Flóra Gimnázium

Hálózati központ: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)

Az iskola honlapja: www.obudaigimnazium.hu

E-mail: konyvtar.obudaigimnazium@gmail.com

Az iskolai könyvtár SZMSZ-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait.

 

A könyvtár működésének célja, feltételei

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, önálló tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.

A könyvtár tárgyi és személyi feltételei: a könyvtár rendelkezik a jogszabályban előírt minimális alapkövetelményekkel.

 • a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség (D épület földszintje), amely alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására (asztalhoz ülni viszont csak fél osztály tud);
 • legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte;
 • tanítási napokon a tanulók, oktatók részére megfelelő időpontban a nyitvatartás biztosítása;
 • rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel (dokumentum-előálltás, sokszorosítás a felhasználók számára nem lehetséges).

Helyiségek száma: 1. Foglalkoztatottak: 1 fő könyvtárostanár, egy fő segédkönyvtáros.

Az állomány 100 %-a szabadpolcon helyezkedik el.

A könyvtár 20-33 fő részére tud biztosítani oktatási helyszínt.

Az iskolai könyvtár működési rendjét a Használati szabályzat (külön dokumentum) tartalmazza.

A könyvtár egységes, a pedagógusok és a tanulók közös használatára alkalmas iskolai könyvtár, szakmai (munkaközösségi) letétekkel.

A könyvtár kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal (pl. Óbudai Árpád Gimn., Békásmegyeri Veres Péter Gimn., a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival (OPKM), és együttműködik az iskola székhelyén működő városi könyvtárral (FSZEK fiókkönyvtárak, különösen FSZEK Füst Milán u. fiók).

A könyvtárostanár nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi.

Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján.

Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel (ezt a mellékletként csatolt Gyűjtőköri szabályzat részletezi).

 

Az iskolai könyvtár alapfeladatai és kiegészítő feladatai

Az iskola könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően [EMMI rend.] – a következők:

 • a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
 • tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
 • az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
 • könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
 • könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
 • tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése a tanulók számára,
 • a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és az oktatók igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai:

 • a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,
 • tájékoztatás nyújtása egyéb könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,
 • igény esetén más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
 • részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
 • a (számunkra) muzeális értékű gyűjtemény gondozása, védelme,
 • az iskolatörténeti, helytörténeti gyűjtemény könyvtári kialakítása, rendszerezése, fejlesztése.

 

Állománygondozási feladatok:

 1. Gyarapítás
 • Az intézmény költségvetésében tervezett mértékű vásárlásból, a szakmai munkaközösségek javaslatai, a pedagógiai program célkitűzéseinek figyelembe vételével, a könyvtárostanár tapasztalata, igényfelmérése alapján.
 • Ajándékozások által (ebben az esetben is CSAK a gyűjtőkörbe illeszkedő dokumentumok vételezhetőek be. A Gyűjtőköri Szabályzat az SZMSZ melléklete.).
 1. Csökkentés

A tartalmilag elavult ÉS/VAGY kötészetileg selejtté vált dokumentumok törlése, elszállítása. Az elveszett ÉS pótolt dokumentumok adminisztrálása.

 1. Védelem

A használók figyelmének felhívása a dokumentumok épségének megóvására.

 1. Nyilvántartás

A gyarapodás és csökkenés vezetése leltárkönyvben és selejtezési jegyzékeken.

Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat leltári nyilvántartásba kell venni.

A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni. Szaktantermi letétek: biológia, idegen nyelvek, kémia, matematika-fizika, számítástechnika, tanári, történelem.

A könyvtár szolgáltatásai:

 • A könyvtár állományának (szépirodalom, ismeretterjesztő dokumentumok, nyelvkönyvek, szótárak, tankönyvek, a tanulmányokat támogató segédeszközök [pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.] egyéni és csoportos használata (helyben vagy kölcsönzéssel);
 • A könyvtárban tartott órák, foglalkozások (könyvtárhasználati, könyvtárhasználatra épülő szaktárgyi, egyéb szaktárgyi);
 • Könyvtári tájékoztatás, más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása
 • Könyvtári rendezvények szervezése, lebonyolítása;
 • Nem könyvtári, de iskolai események szervezésében (pl. NÖN, Magyar Kultúra Napja, stb) való részvétel (pl. helyszín biztosítása).

A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

A könyvtár használatára az iskola tanulói, pedagógusai, gyakorlatukat itt végző egyetemi hallgatók, egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozói jogosultak.

 

A könyvtárhasználat szabályait külön (de tartalmában e szöveggel azonos alapelvű) dokumentum fogalmazza meg.

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

Az iskolai könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.

Amennyiben ezzel megbízzák, a fentiek végrehajtása érdekében a könyvtárostanár (a segédkönyvtáros bevonásával) a következő feladatokat látja el:

 • a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását előkészítő felmérést végez;
 • kezeli a https://tankonyvrendeles.kello.hu/ tankönyvrendelő felületet (adatrögzítés);
 • megbízást kap a tankönyvek beszerzésének megszervezésére és lebonyolítására;
 • követi a kiadott könyvek tartalmi vagy fizikai elhasználódásának mértékét, majd az éves tankönyvrendeléskor beszerzi ezek pótlását és a rendelhető új kiadványokat;
 • tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára az ekkor jelentkező igények kielégítésre (pl. faktváltás esetén).

A könyvtár állományának időleges megőrzésű, elkülönülten kezelt része a Tankönyvtár. A vonatkozó szabályozást a mellékelt Tankönyvtári Szabályzat tartalmazza.

Az aktuális tankönyves információkat a gimnáziumi weboldalának TANKÖNYV menüpontja tartalmazza.

Összeállította: Boda Emőke könyvtárostanár

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41