ez a gomb

A 2021/2022-ES TANÉVRE

2021-06-01 13:29:26

A 2021/2022-ES TANÉVRE

I.

Régi hagyománnyal és magas eredményességgel jövőre is indítunk hatévfolyamos osztályokat. Az elmúlt években a hatévfolyamos képzésben végzett diákjaink mintegy 95%-át vették fel egyetemre, főiskolára; nyelvvizsgát tett a diákok 95%-a.

A 6 évfolyamos képzésben a diákok – a korosztályi sajátosságokhoz igazodva – az első négy év során általános képzést kapnak, az utolsó két évben pedig érdeklődésüknek, pályaválasztási elképzeléseiknek megfelelően választhatnak a kötelezően előírt órák mellé további órákat, amelyeken felkészülhetnek az emelt szintű érettségire és a továbbtanulásra is. Az első idegen nyelvet a 7-11. évfolyamon, a második idegen nyelvet a 9-12. évfolyamon magasabb óraszámban tanítjuk

Az idegen nyelvek mellett osztálybontásban tanítjuk a matematikát, a digitális kultúrát (Informatika), a testnevelést, továbbá a 7 évfolyamon a technika és tervezést (Technika), 7-8. évfolyamon részben a magyart, a kémiát és a 9. évfolyamon a drámát is. A biztos alapon álló tudás érdekében a természettudományos tárgyak 7-8. évfolyamon összesen heti 4-4 órát kapnak a kötelező minimumként előírt heti 3-3 helyett. Szakkör, önképző kör választására már a 7. osztálytól van lehetőség.

Ha a jogszabályi háttér változik, az eddigiek alapján tervezett óraszámok is változhatnak!

 

 

Két általános képzésű, a 6 évfolyamos gimnáziumi kerettanterven alapuló helyi tanterv szerint haladó osztály indul. A túljelentkezés több mint hétszeres. A tervezett osztálylétszám 30-32 fő. Az osztály első idegen nyelve az angol. A nyelvi csoportok szintje az általános iskolai tanulmányokra épül. Második idegen nyelvet (francia, német, olasz vagy orosz) a 9. évfolyamtól kezdve tanulhatnak a gyerekek választásuk, illetve az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével. A 9. évfolyamon német nyelvből haladó csoportot is indítunk, ha ezt a jelentkezők száma lehetővé teszi. (Az utóbbi tíz évben indult ilyen csoport.)

 

 Az Óbudai Gimnáziumba általános felvételi eljárással, a tanulmányi eredmények és a

 központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) eredményei alapján lehet bekerülni, melynek során a tanulóknak központi írásbeli vizsgán kell részt venniük matematika és magyar nyelv tantárgyakból. A jelen tanévben hatodik osztályos tanulók jelentkezhetnek. A más évfolyamba járó tanulók jelentkezése érvénytelen.

Igazgatói tájékoztató az érdeklődő tanulóknak és szüleiknek az Óbudai Gimnáziumban

 digitális formában lesz elérhető a honlapon

 

II.            A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE

A felvételi eljárás rendjét a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §.-a szabályozza. E mellett az eljárás minden mozzanatáról részletes tájékoztatást találhatnak az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras.

 

 

A)  Az írásbeli vizsga

 

 

Az Óbudai Gimnázium a hat évfolyamos képzésére jelentkező tanulók számára központi írásbeli vizsgát szervez mindkét tantárgyból, azaz magyar nyelvből és matematikából. A tanulóknak az Oktatási Hivatal (OH) által kiadott, kizárólag a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap letölthető az OH honlapjáról. (Ez a jelentkezési lap nem tévesztendő össze azzal a jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni.) Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára; az elért eredményt minden, ezt az írásbeli felvételi vizsgát előíró iskola köteles elfogadni. Ha a tanuló a felvételi időszakban várhatóan több olyan hat évfolyamos gimnáziumba fog jelentkezni, amelyik előírja a központi írásbeli vizsgán való részvételt, akkor maga dönti el, melyikbe nyújtja be az írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben hova adja majd be jelentkezését, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl majd meg. A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

Azoknak a gimnáziumoknak a jegyzékét, amelyek a hat évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát szerveznek, a Hivatal 2020. november 16-áig teszi közzé.

 

 
   

 

 

A jelentkezési lap elküldhető postán ajánlott levélben, vagy leadható december 3-4-én munkaidőben az Óbudai Gimnázium titkárságán.

 

Sajátos   nevelési   igényű   tanuló,   illetve   a   beilleszkedési,    tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális

 

igénye van – szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó az írásbeli időpontjában még érvényes szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a kérelmet benyújtó szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl. időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés stb.) vonatkozhat.

Minderről részletesen is olvashatnak az OH honlapján.

 

 
   

 

 

Azok a tanulók, akik az Óbudai Gimnáziumba jelentkeztek vizsgára, 9:30-kor jelenjenek meg

 iskolánkban!

 

 

Az írásbeli vizsga során körzőn, vonalzón és szögmérőn kívül semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tintával kell elkészíteni. A szükséges eszközökről minden vizsgázó maga gondoskodik.

 

FIGYELEM! Az írásbeli vizsgára a jelentkezők hozzák el személyazonosító- vagy diákigazolványukat!

 

 
   

 

 

Ekkor csak azok a tanulók írhatnak felvételit, akik az előző alkalommal, nekik fel nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin. Az előre látható hiányzást kérjük minél előbb, de legkésőbb az írásbeli megkezdéséig bejelenteni az Óbudai Gimnázium titkárságán. Hiányzás esetén az igazolást kérjük a pótló írásbeli kezdetéig bemutatni.

 

A pótló írásbelit író tanulók 13:30-kor jelenjenek meg iskolánkban. Pótló írásbeli vizsgát csak abban az intézményben írhat a tanuló, ahová az írásbeli vizsgára jelentkezett.

 
   

 

 

Az írásbeli tematikájáról, feladatairól szóló részletes tájékoztató, továbbá előző tanévek feladatlapjai és megoldásai megtekinthetők az Oktatási Hivatal honlapján.

Az írásbeli vizsga feladatlapjait és javítókulcsait az Oktatási Hivatal a vizsgát követően közzéteszi a honlapján.

 

A kiértékelt dolgozatokat a vizsgázó és szülője – ill. meghatalmazottjuk – megtekintheti

  1. február 1-jén 8:00 és 16:00 óra között;

a dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető és lehetőséget biztosítunk a szaktanárokkal való konzultációra is.

A hivatalos javítókulcstól való eltérés esetén észrevétel tehető, melynek benyújtási határideje: 2021. február 2-án 16:00.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

 

Az írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lap”-ot a tanuló, a szülő vagy az általa írásban meghatalmazott személy

 
   

 

veheti át az Óbudai Gimnáziumban.

 

B)  Jelentkezés az Óbudai Gimnáziumba

 

 

A központi írásbeli vizsgára való jelentkezéstől teljesen független a középiskolákba való jelentkezés. A 7. évfolyamra jelentkező tanulók esetében a jelentkezési lapokat a szülő is kitöltheti, és megküldheti a kiválasztott középiskolákba, ill. az Oktatási Hivatalba.

 

Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján (www.oktatas.hu) − a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételi- zőknek/Aktuális beiskolázási időszak (2020/2021. tanév) menüpont alatt − fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően, várhatóan 2021. január első felében.

Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya, úgy a felvételi eljárásban való részvételt a szülőnek ebben az esetben is önállóan kell kezdeményeznie.

 

Természetesen az általános iskola is vállalhatja a lapok kitöltését és továbbítását – ebben az esetben ők állítják elő a szükséges dokumentumokat.

 

A tanuló több JELENTKEZÉSI LAP-ot állíthat ki. Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethető fel, valamint meg kell jelölni a választott tanulmányi területet, az Óbudai Gimnázium esetében a hat évfolyamos képzést. A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a központi írásbeli eredményéről szóló „Értékelő lap” másolatát. Kérjük, hogy az értesítési cím rovatot minden esetben a szülő/gondviselő adataival töltsék ki, mivel a felvételi eredményéről szóló értesítést kizárólag nekik küldhetjük ki! Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel napközbeni elérhetőségüket is!

 

FIGYELEM! Kérjük, hogy a jelentkezési lapra a jelentkező minden 5. év végi, illetve 6. félévi osztályzatát írják rá! Gyermekük érdekében gondosan töltsék ki a jelentkezési lapokat, mert az adatok téves – tehát valótlan – megadása esetén az Óbudai Gimnázium igazgatója érvénytelenítheti a felvételi döntést.

 

A jelentkezési lapon a középiskola kódszámát fel kell tüntetni!

 Az Óbudai Gimnázium OM azonosító kódja:    035225;

 telephely kódja: 001

 a tanulmányi terület (a hat évfolyamos képzés)             kódja: 0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2021. február 19.

(a szülő továbbítja a jelentkezési lapokat a középiskolának)

Figyelem! A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

A jelentkezési lapokat elküldhetik postán, ajánlott levélben, vagy személyesen leadhatják az Óbudai Gimnázium titkárságán 2021. február 17-19. között munkaidőben.

 

A jelentkezési lap aláírásával a szülő hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkező személyes adatait az erre felhatalmazott intézmények kezeljék. A felvételi eljárás eredményét tartalmazó, az eljárás során nyilvánosságra kerülő listákon a tanulók oktatási azonosító számukkal szerepelnek, egyéb személyes adat nélkül. A szülő a jelentkezési lapon kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (pl. jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket.

 

A tanulónak – a jelentkezési lapon kívül, azok számától függetlenül – külön TANULÓI ADATLAP-ot is ki kell állítania két példányban. Ezen az adatlapon kell rangsorolni a felvételi jelentkezéseket. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell elvégezni. A tanulói adatlap egyik példányát a szülő továbbítja a Hivatalnak, a másik példányt megőrzi. Az adatlap továbbításának jogvesztő határideje is 2021. február 19.! A rangsorolásnak a felvételi eljárás végén van szerepe, amikor a középiskolák megküldik az ideiglenes felvételi jegyzéket az Oktatási Hivatalnak. Ezeken a listákon azoknak a tanulóknak a neve szerepel rangsorolva, akik teljesítették a felvételi követelményeket; e diákok száma általában meghaladja a férőhelyek számát.

A Hivatal a Tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja.

A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat a rajtuk olvasható utasításnak megfelelően töltsék ki, mivel a számítógépes rendszer hiányzó adatokkal nem tud dolgozni! Az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb megoldása érdekében kérjük, amennyiben van, adjanak meg e-mail címet is.

 

C)           A felvételi eredmények megállapítása

 

Az Óbudai Gimnáziumba való jelentkezés előfeltétele a központi írásbeli vizsga teljesítése. A jelentkezőket az általános iskolai bizonyítványból megállapított pontszám (hozott pont) és a központi írásbelin elért pontszám (szerzett pont) alapján rangsoroljuk. A hozott pontok megállapításánál figyelembe vesszük a jelentkező 5. év végi és 6. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv (több idegen nyelv esetén a jelentkező számára kedvezőbb) és természetismeret (vagy az ennek megfelelő tárgyak: biológia, földrajz; amelyik a jelentkező számára kedvezőbb) osztályzatát úgy, hogy a magyar irodalom és a történelem osztályzatait kétszeres szorzóval számítjuk.

Ezt az eredményt a felvételi során pontszámként viszik tovább a tanulók. Ha a jelentkező más program szerint, más tantárgyakat tanult, a felsorolt tárgyaknak megfelelő eredményeit vesszük figyelembe, ill. arányosítással határozzuk meg a pontszámot.

Amennyiben a jelentkező nem a magyar oktatási rendszerben elfogadott értékelési rend (1-5) szerint kapta év végi osztályzatát, kérjük, csatolják az átváltásról szóló hivatalos iratot.

A központi írásbelin a két tantárgyból 50—50, összesen tehát maximum 100 pontot lehet elérni. A bizonyítványért maximum 80 hozott pont kapható.

 

Pontegyenlőség esetén előnyt élveznek

  1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (A jogosultságot bizonyító önkormányzati igazolást kérjük csatolni a jelentkezési laphoz!), ezt követően
  2. a III. kerületi jelentkezők (a jelentkezési lap beadásakor érvényes lakcím alapján) majd
  3. a matematika írásbelin elért eredmény, ennek egyenlősége esetén
  4. az anyanyelvi írásbelin elért eredmény,
  5. ezek egyenlősége esetén az egyes tantárgyakból hozott pontok összege dönt matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem sorrendben, egészen addig, ameddig valamelyik jelentkező javára eltérés nem

 

Azoknál a tanulóknál, akik az írásbeli vizsga egyes részei alól felmentést kaptak – és az Értékelő lapon ez fel van tüntetve – az írásbeli vizsgán általuk elérhető maximális ponthoz– törtszám esetében a kerekítés szabályai szerint - arányosítjuk az elért pontszámot, és az így kapott eredményt vesszük figyelembe a rangsorolásnál a felvételi eljárás során. Amennyiben például egy 40 pontos dolgozatnál a tanuló által elérhető maximális pontszám pl. 45 (ez 88%- os teljesítmény), akkor a 40 dolgozatpontot 44 vizsgaponttá számoljuk át. Ugyanígy arányosítást alkalmazunk abban az esetben, ha valaki mentesült a hozott pontokat adó tantárgyak valamelyikének értékelése/tanulása alól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ideiglenes felvételi jegyzéket kifüggesztjük

2021. március 16-án 16:00 órakor

az Óbudai Gimnázium hirdetőtáblájára, illetve megtekinthető lesz az iskola honlapján.

 

A tanuló és a szülő közösen módosíthatja a tanulói adatlapot. A módosítás új módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők.

Az új tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. A szülő

a módosító tanulói adatlapot 2021. március 24-ig megküldi a Hivatalnak.

 

A végső felvételi döntést – a felvettek illetve elutasítottak jegyzékét – kifüggesztjük, illetve nyilvánosságra hozzuk a gimnázium honlapján

 

  1. április 30-án 16:00.

Az értesítést megküldjük a jelentkező szülőjének és – az elutasító határozat kivételével – általános iskolájának.

* * * Iskolánk honlapja: www.obudaigimnazium.hu E-mail címünk:                      iroda@obudaigimnazium.hu

titkarsag@obudaigimnazium.hu

 

 

Esetlegesen felmerülő kérdéseikre e-mailben öt munkanapon belül válaszolunk. Budapest, 2020. október 15.

 

 

 

 

 

/ Szűcs József / igazgató

 

FELVÉTELI NAPTÁR

2020

 

 

 

Nov.

Igazgatói tájékoztató digitális formában elérhető a honlapon

Dec. 3-4. (Cs-P)

8:00-16:00

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára személyesen leadható az Óbudai Gimnázium titkárságán.

Dec. 4. (P)

A központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje.

 

 

2021

 

Január 23. 10:00 (SZOMBAT)

 

Központi írásbeli vizsga, megjelenés 09:30-kor

Jan. 28. (Cs) 14:00

Pótló írásbeli vizsga, megjelenés 13:30-kor

Febr. 1. (H)

8:00 – 16:00

 

A kiértékelt dolgozatok megtekintése.

Febr. 2. (K) 16:00-ig

 

Az írásbeli dolgozatokkal kapcsolatos észrevételek benyújtási határideje.

Febr. 5. (P)

8:00-16:00

Az írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lap” átvétele az Óbudai Gimnáziumban.

Febr. 17-19. (Sze-P)

8:00-16:00

Jelentkezési lapok személyesen leadhatók az Óbudai Gimnázium titkárságán.

 

Febr. 19-ig (P)

A jelentkezési lapokat a szülők megküldik a középfokú iskoláknak, egyidejűleg a tanulói adatlapokat továbbítják a Felvételi Központnak.

Márc. 16. (K)

16:00

Az ideiglenes felvételi jegyzék közzététele az Óbudai Gimnázium hirdetőtábláján és megtekinthető az iskola honlapján.

 

Márc. 24-ig (Sze)

A szülők továbbítják a módosított tanulói adatlapokat a Felvételi Központnak.

Ápr. 30. (P)

16:00

 

A felvettek, ill. elutasítottak jegyzékének közzététele.

 

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41