ez a gomb

6 ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2023/2024-ES TANÉVRE

2022-10-19 14:22:24

6 ÉVFOLYAMOS

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A

2023/2024-ES TANÉVRE

 

 

I.

Régi hagyománnyal és magas eredményességgel jövőre is indítunk hatévfolyamos osztályokat. Az elmúlt években a hatévfolyamos képzésben végzett diákjaink mintegy 95%-át vették fel egyetemre, főiskolára; nyelvvizsgát tett a diákok 95%-a.

A 6 évfolyamos képzésben a diákok a 2023-2024-es tanévben két osztály közül választhatnak:

 1. Általános képzésű, a 6 évfolyamos gimnáziumi kerettanterven alapuló helyi tanterv szerint haladó osztály. A korosztályi sajátosságokhoz igazodva az első négy év során általános képzést kapnak, az utolsó két évben pedig érdeklődésüknek, pályaválasztási elképzeléseiknek megfelelően választhatnak a kötelezően előírt órák mellé további órákat, amelyeken felkészülhetnek az emelt szintű érettségire és a továbbtanulásra is.
 2. Emelt szintű angol vagy német tantervű 6 évfolyamos gimnáziumi kerettanterven alapuló helyi tanterv szerint haladó osztály.

7-11. évfolyamig magasabb óraszámban tanulják az első idegen nyelvüket (angol vagy német).

Az idegen nyelvek mellett mindkét osztályban osztálybontásban tanítjuk a matematikát, a digitális kultúrát (Informatika), a testnevelést, továbbá a 7. évfolyamon a kémiát, fizikát, valamint a technika és tervezést (Technika), 7-8. évfolyamon részben a magyart és a 11. évfolyamon a drámát is.

A 2023-BAN INDÍTANDÓ TANULMÁNYI TERÜLETEK, ILLETVE OSZTÁLYOK:

Iskolánk a 2023/2024-es tanévben két hatévfolyamos osztályt indít.

7. b osztály

Egy általános képzésű, a 6 évfolyamos gimnáziumi kerettanterven alapuló helyi tanterv szerint haladó osztály indul. A túljelentkezés több mint tízszeres. A tervezett osztálylétszám 30 fő. Az osztály első idegen nyelve az angol. A nyelvi csoportok szintje az általános iskolai tanulmányokra épül. Második idegen nyelvet (francia, német, olasz vagy orosz) a 9. évfolyamtól kezdve tanulhatnak a gyerekek választásuk, illetve az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével. A 9. évfolyamon német nyelvből haladó csoportot is indítunk, ha ezt a jelentkezők száma lehetővé teszi. (Az utóbbi tíz évben indult ilyen csoport.)

1. általános képzésű osztály (30 fő) kódszám:           0011

 

7. évf.

8. évf.

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

első idegen nyelv (angol)

4 óra

4 óra

3 óra

3 óra

4 óra

4 óra

második idegen nyelv

 

 

4 óra

4 óra

4 óra

4 óra

 

Az Óbudai Gimnázium általános képzésű osztályába általános felvételi eljárással, a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga matematika és magyar nyelv tantárgyakból) eredményei alapján lehet bekerülni.

A jelen tanévben hatodik osztályos tanulók jelentkezhetnek. A más évfolyamba járó tanulók jelentkezése érvénytelen.

7. c osztály

Egy emelt szintű, nyelvi tantervű (angol vagy német), a 6 évfolyamos gimnáziumi kerettanterven alapuló helyi tanterv szerint haladó osztály indul. Ez az osztály különböző tanulmányi területekből – „tagozatokból” - áll. A tervezett osztálylétszám 30 fő. Második idegen nyelvet a 9. évfolyamtól kezdve tanulhatnak a gyerekek választásuk, illetve az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével.

 1. emelt szintű angol (15 fő) – haladó (ide azokat várjuk, akik az általános iskolában már tanulták a nyelvet, és a bizonyítványukban ez szerepel) kódszám:           0012
 2. emelt szintű német (15 fő) – haladó (ide azokat várjuk, akik az általános iskolában már tanulták a nyelvet, és a bizonyítványukban ez szerepel) kódszám:           0013

 

Évfolyamok

7.

8.

9.

10.

11.

12.

első idegen nyelv (angol vagy német)

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

6 óra

2 óra

második idegen nyelv

 

 

4 óra

4 óra

4 óra

4 óra

 

Az Óbudai Gimnázium emelt szintű nyelvi osztályába a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga matematika és magyar nyelv tantárgyakból), illetve a szóbeli vizsga eredményei alapján lehet bekerülni.

A jelen tanévben hatodik osztályos tanulók jelentkezhetnek. A más évfolyamba járó tanulók jelentkezése érvénytelen.

Szóbeli követelmények:

A szóbeli vizsgán a választott tagozatnak megfelelő tantárgyból adnak számot a jelentkezők tudásukról

 • hatévfolyamos emelt szintű angol képzés esetén angol nyelv tantárgyból,
 • hatévfolyamos emelt szintű német képzés esetén német nyelv tantárgyból.

A szóbeli meghallgatás időtartama 15 perc, helye az Óbudai Gimnázium. A szóbeli vizsgán az adott tagozaton felvehető maximális létszám 5-szörösének megfelelő számú jelentkezőt hallgatunk meg.

Követelmények angol nyelvből

Nyelvtan

 • egyszerű jelen (Present Simple, Frequency adverbs)
 • folyamatos jelen (Present Continuous)
 • egyszerű múlt (Past Simple)
 • kérdőmondatok (Question forms: Yes/No questions, Wh-questions)
 • módbeli segédigék (can, could, must)
 • birtoklás kifejezése (Possessives)

Társalgási témakörök

 • Me and my family (személyi adatok, családtagok és barátok bemutatása, fontosabb családi ünnepek pl. karácsony, születésnap)
 • Daily routine (hétköznapok, hétvégék és szünetek napirendje, házimunka)
 • School (tanulás, a vizsgázó iskolája, tantárgyak)
 • My home (lakóhely, a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása)
 • Free time activities (szabadidős és hétvégi programok és tevékenységek, hobbik)
 • Holidays (nyaralás, kirándulás itthon és külföldön)
 • Weather and seasons (napi időjárás, évszakok)
 • Food and drinks (fontosabb élelmiszerek és italok, étkezések, tipikus vasárnapi ebéd)
 • Sport (fontosabb sportágak, a vizsgázó által űzött sport, sportok, amik a vizsgázót érdeklik)

A felvételi vizsga részei

 • bemutatkozás, név betűzése (nem értékeljük)
 • témakör kifejtése képek segítségével max. 25 pont
 • részletesség, önálló gondolatok megfogalmazása - 5 pont
 • szókincs - 5 pont
 • folyamatos beszéd - 5 pont
 • nyelvhelyesség - 5 pont
 • témában való jártasság - 5 pont
 • olvasott szöveg értése max. 20 pont - rövid angol nyelvű történet felolvasása, összefoglalása magyarul, majd kapcsolódó kérdések megválaszolása (társalgás) angol nyelven
 • olvasásértés, tartalom összefoglalása magyarul - 10 pont
 • interakció, a szöveghez kapcsolódó kérdésekre adott válaszok - 10 pont

A szóbeli vizsga során a két feladatban kiejtés értékelése - 5 pont

Követelmények német nyelvből

Nyelvtan

 • Igeragozás (szabályos és tőhangváltós igék, módbeli segédigék, sein, haben, werden, wissen)
 • Múltidő (Perfekt, segédigéknél Präteritum)
 • Mondatalkotás (kijelentő, kérdő mondat, fontosabb kötőszavak)
 • Tárgy- és részes eset (Akkusativ, Dativ)
 • Birtokos névmások
 • Elöljáró szók (Wechselpräpositionen, mit, zu, bei, nach, vor, von, um)

Társalgási témakörök

 • Ich und meine Familie (család, személyi adatok, családtagok és barátok bemutatása, fontosabb családi ünnepek pl. karácsony, születésnap)
 • Tagesablauf (hétköznapok, hétvégék és szünetek napirendje, házimunka)
 • Schule, Lernen (iskola, tanulás, a vizsgázó iskolája, tantárgyak)
 • Wohnen, Wohnort (otthon, lakóhely, a vizsgázó lakásának és környékének rövid bemutatása)
 • Freizeit, Hobbys (szabadidős tevékenységek, szabadidős és hétvégi programok)
 • Ferien, Reisen, Urlaub (utazás, nyaralás, kirándulás itthon és külföldön)
 • Wetter (időjárás, évszakok, kedvenc évszak, öltözködés)
 • Essgewohnheiten (étkezések, fontosabb élelmiszerek, tipikus vasárnapi ebéd)
 • Sport (fontosabb sportágak, a vizsgázó által űzött sport, sportok, amik a vizsgázót érdeklik)

A felvételi vizsga részei

 • bemutatkozás, rövid ráhangolódás (nem része az értékelésnek)
 • témakör kifejtése képek segítségével max. 25 pont
 • részletesség, önállóság – 5 pont
 • a mondanivaló összefüggő kifejtése – 5 pont
 • szókincs, kifejezésmód – 5 pont
 • nyelvhelyesség – 5 pont
 • beszédtempó, kiejtés, hanglejtés – 5 pont
 • olvasott szöveg értése max. 25 pont - rövid német nyelvű történet felolvasása, összefoglalása magyarul, majd kapcsolódó kérdések megválaszolása (társalgás) német nyelven
 • szövegértés – 10 pont
 • interakció – 15 pont

A szóbeli felvételihez mintafeladatokat az iskola honlapján november 25-én teszünk közzé.

Igazgatói tájékoztató az érdeklődő tanulóknak és szüleiknek az Óbudai Gimnáziumban

2022. november 9-én 17.00-kor

 

1. A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE

A felvételi eljárás rendjét a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §.-a szabályozza. Emellett az eljárás minden mozzanatáról részletes tájékoztatást találhatnak az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras.

1. A) Az írásbeli vizsga

Az Óbudai Gimnázium a hat évfolyamos képzésére jelentkező tanulók számára központi írásbeli vizsgát szervez mindkét tantárgyból, azaz magyar nyelvből és matematikából.

A tanulóknak az Oktatási Hivatal (OH) által kiadott, kizárólag a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap letölthető az OH honlapjáról. (Ez a jelentkezési lap nem tévesztendő össze azzal a jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni.) Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára; az elért eredményt minden, ezt az írásbeli felvételi vizsgát előíró iskola köteles elfogadni. Ha a tanuló a felvételi időszakban várhatóan több olyan hatévfolyamos gimnáziumba fog jelentkezni, amelyik előírja a központi írásbeli vizsgán való részvételt, akkor maga dönti el, melyikbe nyújtja be az írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben hova adja majd be jelentkezését, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl majd meg. A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

Azoknak a gimnáziumoknak a jegyzékét, amelyek a hatévfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát szerveznek, a Hivatal 2022. november 16-áig teszi közzé.

Az írásbeli vizsgára jelentkezés határideje:

2022. december 2.

A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő!

A jelentkezési lap elküldhető postán ajánlott levélben, vagy leadható december 2-án munkaidőben az Óbudai Gimnázium titkárságán.

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van – szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó az írásbeli időpontjában még érvényes szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a kérelmet benyújtó szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl. időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés stb.) vonatkozhat.

Minderről részletesen is olvashatnak az OH honlapján.

Az írásbeli vizsga időpontja:

2023. január 21. (SZOMBAT) 10:00 óra.

 

Azok a tanulók, akik az Óbudai Gimnáziumba jelentkeztek vizsgára, 9:30-kor jelenjenek meg iskolánkban!

Az írásbeli vizsga során körzőn, vonalzón és szögmérőn kívül semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tintával kell elkészíteni. A szükséges eszközökről minden vizsgázó maga gondoskodik.

 

FIGYELEM! Az írásbeli vizsgára a jelentkezők hozzák el személyazonosító- vagy diákigazolványukat!

Pótló írásbeli vizsga időpontja:

2023. január 31-én (CSÜTÖRTÖK) 14:00 óra.

Ekkor csak azok a tanulók írhatnak felvételit, akik az előző alkalommal, nekik fel nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin. Az előre látható hiányzást kérjük minél előbb, de legkésőbb az írásbeli megkezdéséig bejelenteni az Óbudai Gimnázium titkárságán. Hiányzás esetén az igazolást kérjük a pótló írásbeli kezdetéig bemutatni.

A pótló írásbelit író tanulók 13:30-kor jelenjenek meg iskolánkban. Pótló írásbeli vizsgát csak abban az intézményben írhat a tanuló, ahová az írásbeli vizsgára jelentkezett.

 

FIGYELEM!

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát!

Az írásbeli, illetve a pótló írásbeli időpontjáról

KÜLÖN ÉRTESÍTÉST NEM KÜLDÜNK!

Az írásbeli tematikájáról, feladatairól szóló részletes tájékoztató, továbbá előző tanévek feladatlapjai és megoldásai megtekinthetők az Oktatási Hivatal honlapján.

Az írásbeli vizsga feladatlapjait és javítókulcsait az Oktatási Hivatal a vizsgát követően közzéteszi a honlapján.

 

A kiértékelt dolgozatokat a vizsgázó és szülője – ill. meghatalmazottjuk – megtekintheti

2023. január 30-án 8:00 és 16:00 óra között

a dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető és lehetőséget biztosítunk a szaktanárokkal való konzultációra is.

A hivatalos javítókulcstól való eltérés esetén észrevétel tehető, melynek benyújtási határideje: 2023. január 31-én 16:00.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Az írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lap”-ot a tanuló, a szülő vagy az általa írásban meghatalmazott személy veheti át az Óbudai Gimnáziumban.

2023. február 6-án 8:00-16:00 óra között

1. B) Jelentkezés az Óbudai Gimnáziumba

A központi írásbeli vizsgára való jelentkezéstől teljesen független a középiskolákba való jelentkezés. A 7. évfolyamra jelentkező tanulók esetében a jelentkezési lapokat a szülő is kitöltheti, és megküldheti a kiválasztott középiskolákba, ill. az Oktatási Hivatalba.

Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján (www.oktatas.hu) − a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Aktuális beiskolázási időszak (2022/2023. tanév) menüpont alatt − fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően, várhatóan 2023. január első felében.

Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya, úgy a felvételi eljárásban való részvételt a szülőnek ebben az esetben is önállóan kell kezdeményeznie.

Természetesen az általános iskola is vállalhatja a lapok kitöltését és továbbítását – ebben az esetben ők állítják elő a szükséges dokumentumokat.

A tanuló több JELENTKEZÉSI LAP-ot állíthat ki. Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethető fel, valamint meg kell jelölni a választott tanulmányi területet, az Óbudai Gimnázium esetében a hatévfolyamos képzést. A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a központi írásbeli eredményéről szóló „Értékelő lap” másolatát. Kérjük, hogy az értesítési cím rovatot minden esetben a szülő/gondviselő adataival töltsék ki, mivel a felvételi eredményéről szóló értesítést kizárólag nekik küldhetjük ki! Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel napközbeni elérhetőségüket is!

FIGYELEM! Kérjük, hogy a jelentkezési lapra a jelentkező minden 5. év végi, illetve 6. félévi osztályzatát írják rá! Gyermekük érdekében gondosan töltsék ki a jelentkezési lapokat, mert az adatok téves – tehát valótlan – megadása esetén az Óbudai Gimnázium igazgatója érvénytelenítheti a felvételi döntést.

A jelentkezési lapon a középiskola kódszámát fel kell tüntetni!

Az Óbudai Gimnázium OM azonosító kódja:   035225;

telephely kódja: 001

a tanulmányi terület (a hatévfolyamos általános képzés)                   kódja: 0011

a tanulmányi terület (a hatévfolyamos emelt szintű angol)                kódja: 0012

a tanulmányi terület ( a hatévfolyamos emelt szintű német)              kódja: 0013

Jelentkezési határidő: 2023. február 22.

(a szülő továbbítja a jelentkezési lapokat a középiskolának)

Figyelem! A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

A jelentkezési lapokat elküldhetik postán, ajánlott levélben, vagy személyesen leadhatják az Óbudai Gimnázium titkárságán 2023. február 21-én vagy 22-én munkaidőben.

A jelentkezési lap aláírásával a szülő hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkező személyes adatait az erre felhatalmazott intézmények kezeljék. A felvételi eljárás eredményét tartalmazó, az eljárás során nyilvánosságra kerülő listákon a tanulók oktatási azonosító számukkal szerepelnek, egyéb személyes adat nélkül. A szülő a jelentkezési lapon kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (pl. jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket.

A tanulónak – a jelentkezési lapon kívül, azok számától függetlenül – külön TANULÓI ADATLAP-ot is ki kell állítania két példányban. Ezen az adatlapon kell rangsorolni a felvételi jelentkezéseket. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell elvégezni. A tanulói adatlap egyik példányát a szülő továbbítja a Hivatalnak, a másik példányt megőrzi.

Az adatlap továbbításának jogvesztő határideje is 2023. február 22.!

A rangsorolásnak a felvételi eljárás végén van szerepe, amikor a középiskolák megküldik az ideiglenes felvételi jegyzéket az Oktatási Hivatalnak. Ezeken a listákon azoknak a tanulóknak a neve szerepel rangsorolva, akik teljesítették a felvételi követelményeket; e diákok száma általában meghaladja a férőhelyek számát.

A Hivatal a Tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja.

A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat a rajtuk olvasható utasításnak megfelelően töltsék ki, mivel a számítógépes rendszer hiányzó adatokkal nem tud dolgozni! Az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb megoldása érdekében kérjük, amennyiben van, adjanak meg e-mail-címet is.

Szóbeli vizsgák a hatévfolyamos nyelvi osztályba:
2023. március 6-10.

A szóbeli vizsgák beosztását az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra, külön értesítést nem küldünk!

1. C) A felvételi eredmények megállapítása

Az Óbudai Gimnázium általános képzésű osztályába való jelentkezés előfeltétele a központi írásbeli vizsga teljesítése. A jelentkezőket az általános iskolai bizonyítványból megállapított pontszám (hozott pont) és a központi írásbelin elért pontszám (szerzett pont) alapján rangsoroljuk.

A hozott pontok megállapításánál figyelembe vesszük a jelentkező 5. év végi és 6. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv (több idegen nyelv esetén a jelentkező számára kedvezőbb) és természetismeret (vagy az ennek megfelelő tárgyak: biológia, földrajz; amelyik a jelentkező számára kedvezőbb) osztályzatát úgy, hogy a magyar irodalom és a történelem osztályzatait kétszeres szorzóval számítjuk.

Ezt az eredményt a felvételi során pontszámként viszik tovább a tanulók. Ha a jelentkező más program szerint, más tantárgyakat tanult, a felsorolt tárgyaknak megfelelő eredményeit vesszük figyelembe, ill. arányosítással határozzuk meg a pontszámot.

Amennyiben a jelentkező nem a magyar oktatási rendszerben elfogadott értékelési rend (1-5) szerint kapta év végi osztályzatát, kérjük, csatolják az átváltásról szóló hivatalos iratot.

A központi írásbelin a két tantárgyból 50—50, összesen tehát maximum 100 pontot lehet elérni. A bizonyítványért maximum 80 hozott pont kapható.

központi írásbeli

100 pont

56%

hozott pontok

80 pont

44%

összes pontszám

180 pont

100%

 

Az Óbudai Gimnázium emelt szintű nyelvi osztályába való jelentkezés előfeltétele a központi írásbeli vizsga teljesítése. A jelentkezőket az általános iskolai bizonyítványból megállapított pontszám (hozott pont), a központi írásbelin elért pontszám (szerzett pont), illetve a szóbeli vizsgán elért pontszám alapján rangsoroljuk.

A hozott pontok megállapításánál figyelembe vesszük a jelentkező 5. év végi és 6. félévi magyar nyelv és irodalom érdemjegyek átlagát, matematika, történelem, idegen nyelv (több idegen nyelv esetén a választott tagozatnak megfelelő nyelv eredményét vesszük figyelembe) és természetismeret (vagy az ennek megfelelő tárgyak: biológia, földrajz; amelyik a jelentkező számára kedvezőbb) osztályzatát.

Ezt az eredményt a felvételi során pontszámként viszik tovább a tanulók. Ha a jelentkező más program szerint, más tantárgyakat tanult, a felsorolt tárgyaknak megfelelő eredményeit vesszük figyelembe, ill. arányosítással határozzuk meg a pontszámot.

Amennyiben a jelentkező nem a magyar oktatási rendszerben elfogadott értékelési rend (1-5) szerint kapta év végi osztályzatát, kérjük, csatolják az átváltásról szóló hivatalos iratot.

A központi írásbelin a két tantárgyból 50—50, összesen tehát maximum 100 pontot lehet elérni. A bizonyítványért maximum 50 hozott pont kapható, a szóbeli meghallgatáson 50 pontot lehet szerezni. Elérhető pontszám: 200 pont

központi írásbeli

100 pont

50%

hozott pontok

50 pont

25%

szóbeli vizsga

50 pont

25%

összes pontszám

200 pont

100%

Pontegyenlőség esetén előnyt élveznek

 1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (A jogosultságot bizonyító önkormányzati igazolást kérjük csatolni a jelentkezési laphoz!), ezt követően
 2. a III. kerületi lakhellyel rendelkező jelentkezők (a jelentkezési lap beadásakor érvényes lakcím alapján), majd
 3. az általános tantervű osztályba jelentkezők esetén a matematika írásbelin elért eredmény,
  a nyelvi osztályba jelentkezők esetén, nyelvi szóbeli vizsgán elért eredmény,
  ennek egyenlősége esetén
 4. az anyanyelvi írásbelin elért eredmény,
 5. ezek egyenlősége esetén az egyes tantárgyakból hozott pontok összege dönt matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem sorrendben, egészen addig, ameddig valamelyik jelentkező javára eltérés nem mutatkozik.

Azoknál a tanulóknál, akik az írásbeli vizsga egyes részei alól felmentést kaptak – és az Értékelő lapon ez fel van tüntetve – az írásbeli vizsgán általuk elérhető maximális ponthoz– törtszám esetében a kerekítés szabályai szerint - arányosítjuk az elért pontszámot, és az így kapott eredményt vesszük figyelembe a rangsorolásnál a felvételi eljárás során. Amennyiben például egy 40 pontos dolgozatnál a tanuló által elérhető maximális pontszám pl. 45 (ez 88%-os teljesítmény), akkor a 40 dolgozatpontot 44 vizsgaponttá számoljuk át. Ugyanígy arányosítást alkalmazunk abban az esetben, ha valaki mentesült a hozott pontokat adó tantárgyak valamelyikének értékelése/tanulása alól.

Azoknál a jelentkezőknél, akik a központi felvételi írásírásbeli vizsgán szakértői vélemény alapján valamilyen felmentésben részesültek, a Jelentkezési laphoz csatolniuk kell a Szakértői véleményt is!

Az ideiglenes felvételi jegyzéket kifüggesztjük

2023. március 17-én 16:00 órakor

az Óbudai Gimnázium hirdetőtáblájára, illetve megtekinthető lesz az iskola honlapján.

A tanuló és a szülő közösen módosíthatja a tanulói adatlapot. A módosítás új módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők.

Az új tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. A szülő a módosító tanulói adatlapot 2023. március 23-ig megküldi a Hivatalnak.

A végső felvételi döntést – a felvettek illetve elutasítottak jegyzékét – kifüggesztjük, illetve nyilvánosságra hozzuk a gimnázium honlapján

2023. április 21-én 16:00-tól

Az értesítést megküldjük a jelentkező szülőjének és – az elutasító határozat kivételével – általános iskolájának.

* * *

Iskolánk honlapja:      www.obudaigimnazium.hu

E-mail címünk:           iroda@obudaigimnazium.hu

titkarsag@obudaigimnazium.hu

Esetlegesen felmerülő kérdéseikre e-mailben öt munkanapon belül válaszolunk.

Budapest, 2022. október 14.

                                                                                             Szűcs József
                                                                                                   igazgató

 

FELVÉTELI NAPTÁR

2022

 

Nov. 9.

Igazgatói tájékoztató a 6. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek

Dec. 1-2. (Cs-P)

8:00-16:00

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára személyesen leadható az Óbudai Gimnázium titkárságán.

Dec. 2. (P)

A központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje.

 

2023

Január 21. 10:00
(SZOMBAT)

Központi írásbeli vizsga, megjelenés 09:30-kor

Jan. 30. (H)

8.00-16.0

A kiértékelt dolgozatok megtekintése.

Jan. 31. (K) 14:00

Pótló írásbeli vizsga, megjelenés 13:30-kor

Jan. 31. (K)
16:00-ig

Az írásbeli dolgozatokkal kapcsolatos észrevételek benyújtási határideje.

Febr. 6. (H)
8:00-16:00

Az írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lap” átvétele az Óbudai Gimnáziumban.

Febr. 6.(H)

A kiértékelt pótló írásbeli dolgozatok megtekintése

Febr. 7. (K)

16.00-ig

A pótló írásbeli dolgozatokkal kapcsolatos észrevételek benyújtási határideje

Febr. 8. (Sz)

A pótló írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lap” átvétele az

Óbudai Gimnáziumban.

Febr. 21-22. (K-Sz)
8:00-16:00

Jelentkezési lapok személyesen leadhatók az Óbudai Gimnázium titkárságán.

Febr. 22-ig (Sz)

A jelentkezési lapokat a szülők megküldik a középfokú iskoláknak, egyidejűleg a tanulói adatlapokat továbbítják a Felvételi Központnak.

Márc. 6-10.

Szóbeli vizsgák a hat évfolyamos nyelvi osztályba jelentkezőknek

Márc. 17. (P)
16:00

Az ideiglenes felvételi jegyzék közzététele az Óbudai Gimnázium hirdetőtábláján és megtekinthető az iskola honlapján.

Márc.21.(K)

8.00-16.00

Egyeztetés a tanulói adatlapon új tagozat felvételéről az Óbudai Gimnáziumban, ennek alapján a Tanulói adatlap módosítása.

Márc. 23-ig (Cs)

A szülők továbbítják a módosított tanulói adatlapokat a Felvételi Központnak.

Ápr. 21. (P)
16:00

A felvettek, ill. elutasítottak jegyzékének közzététele.

 

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41