ez a gomb

4 ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2021-06-01 13:27:07

A 2021/2022-ES TANÉVRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ÉVFOLYAMOS

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A

2021/2022-ES TANÉVRE

 

I.

 

Régóta népszerű és sikeres képzési formánk a négy évfolyamos. Az elmúlt évben diákjaink mintegy 95%-át vették fel egyetemre, főiskolára; nyelvvizsgát tett ugyanebben az időszakban érettségizett tanulóink több mint 85%-a.

 

A négy évfolyamos osztályokba járó diákok a választott tanulmányi területnek – „tagozatnak”

– megfelelően egyes tantárgyakból emelt szintű, ill. emelt óraszámú képzést kapnak. Ettől függetlenül lehetőség nyílik arra is, hogy az utolsó két évben a pályaválasztási elképzeléseknek megfelelően a tervezett egyetemi felvételihez szükséges emelt szintű érettségi vizsga tantárgyait vagy akár az idegen nyelvet magasabb óraszámban tanulják diákjaink.

Az idegen nyelveket, a matematikát, a digitális kultúrát és a testnevelést minden osztályban csoportbontásban tanítjuk, a 0021-es és 0022-es kódjelű csoportokban ezen felül a fizikát és a történelmet is.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a jogszabályi háttér változik, az eddigiek alapján tervezettek is változhatnak!

 

A 2021-BEN INDÍTANDÓ TANULMÁNYI TERÜLETEK, ILLETVE OSZTÁLYOK:

 

 

Iskolánk a 2021/2022-es tanévben két négy évfolyamos osztályt indít. Ezek az osztályok különböző tanulmányi területekből – „tagozatokból” - állnak. Mindegyik tanulmányi területre külön-külön kell jelentkezni, de a jelentkezési lapon többet, akár mindegyiket is meg lehet jelölni. A tavalyi évben a túljelentkezés átlagosan tízszeres volt.

 

A 2021/2022-es tanévben induló tanulmányi területek az alábbiak:

 

 1. emelt szintű angol (10 fő) – haladó (ide azokat várjuk, akik az általános iskolában már tanulták a nyelvet és a bizonyítványukban ez szerepel)         kódszám:       0011
 2. emelt szintű francia (10 fő) – kezdő                                      kódszám:       0012

 

 1. emelt szintű német (10 fő) – kezdő                                       kódszám:       0013

 

 

Az emelt szintű („speciális”) nyelvi csoportokban az „első” idegen nyelvet négy éven keresztül heti öt, a „második” (választott) idegen nyelvet heti négy órában tanulják a diákok.

 

Célunk, hogy a 12. év végére elérjék legalább a B2 (középfokú komplex) nyelvi tudásszintet, és lehetőségük legyen emelt szintű érettségit, nyelvvizsgát tenni a választott nyelv(ek)ből.

Ez a három csoport alkotja az “A” osztályt.

4.         emelt szintű fizika-matematika-idegen nyelv (15 fő)         kódszám:       0021

A csoport négy éven keresztül heti 4 órában tanulja a fizikát és magasabb óraszámban a matematikát és a „második” (választott) idegen nyelvet. Ez a tanulmányi terület hozzásegíti a diákokat a műszaki-egészségügyi felsőoktatási helyekre történő bejutáshoz.

5.    emelt szintű történelem-matematika-idegen nyelv (15 fő) kódszám: 0022

 

A csoport négy éven keresztül heti 4 órában tanulja a történelmet, és magasabb óraszámban a matematikát és a „második” (választott) idegen nyelvet. Ez a tanulmányi terület hozzásegíti a diákokat a gazdasági-jogi felsőoktatási helyekre történő bejutáshoz.

Ez utóbbi két csoport alkotja a “D” osztályt.

 

 

A 0011, 0021 és 0022-es kódszámú csoportok első idegen nyelve az angol, azaz a tananyag a már megszerzett tudásra épül, tehát feltételezi, hogy ezt a nyelvet már tanulták; a második idegen nyelv a francia, német, olasz vagy az orosz nyelv; a beosztásnál a tanulók kívánságait és az iskola lehetőségeit vesszük figyelembe. A heti 4 óra lehetővé teszi a nyelvvizsga megszerzését. Német nyelvből haladó csoportot is indítunk, ha ezt a jelentkezők száma lehetővé teszi. (Az utóbbi tíz évben indult ilyen csoport.) A francia (0012) és a német (0013) emelt szintű képzésre jelentkezők az angolt is választhatják második idegen nyelvként.

 

 Az  Óbudai Gimnáziumba általános felvételi eljárással,  a tanulmányi  eredmények és a

 központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) eredményei alapján lehet bekerülni, melynek során a tanulóknak központi írásbeli vizsgán kell részt venniük matematika és magyar nyelv tantárgyakból.

Jelentkezhetnek a jelen tanévben 8., ill. a középiskolák „0.” /9. NY/ osztályos tanulói.

 

 

Igazgatói tájékoztató az érdeklődő tanulóknak és szüleiknek az Óbudai Gimnáziumban

 digitális formában lesz elérhető a honlapon

 

II.            A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE

 

A felvételi eljárás rendjét a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §.-a szabályozza. E mellett az eljárás minden mozzanatáról részletes tájékoztatást találhatnak az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras.

 

A)   Az írásbeli vizsga

 

Az Óbudai Gimnázium a négy évfolyamos képzésére jelentkező tanulók számára központi írásbeli vizsgát szervez mindkét tantárgyból, azaz magyar nyelvből és matematikából. A tanulóknak az Oktatási Hivatal (OH) által kiadott, kizárólag a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap letölthető az OH honlapjáról. (Ez a jelentkezési lap nem tévesztendő össze azzal a jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni.) Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára; az elért eredményt minden, ezt az írásbeli felvételi vizsgát előíró iskola köteles elfogadni. Ha a tanuló a felvételi időszakban várhatóan több olyan négy évfolyamos gimnáziumba fog jelentkezni, amelyik előírja a központi írásbeli vizsgán való részvételt, akkor maga dönti el, melyikbe nyújtja be az írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben hova adja majd be jelentkezését, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl majd meg. A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

Azoknak a gimnáziumoknak a jegyzékét, amelyek a négy évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát szerveznek, a Hivatal 2020. november 16-áig teszi közzé.

 
   

 

 

A jelentkezési lap elküldhető postán ajánlott levélben, vagy leadható december 3-4-én munkaidőben az Óbudai Gimnázium titkárságán.

 

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van – szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó az írásbeli időpontjában még érvényes szakértői véleményének, valamint a speciális

 

körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a kérelmet benyújtó szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl. időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés stb.) vonatkozhat.

Minderről részletesen is olvashatnak az OH honlapján.

 

 
   

 

 

Azok a tanulók, akik az Óbudai Gimnáziumba jelentkeztek vizsgára, 09:30-kor jelenjenek

 meg iskolánkban!

Az írásbeli vizsga során körzőn, vonalzón és szögmérőn kívül semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tintával kell elkészíteni. A szükséges eszközökről minden vizsgázó maga gondoskodik.

 

FIGYELEM! Az írásbeli vizsgára a jelentkezők hozzák el személyazonosító- vagy diákigazolványukat!

 

 
   

 

 

Ekkor csak azok a tanulók írhatnak felvételit, akik az előző alkalommal, nekik fel nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin. Az előre látható hiányzást kérjük minél előbb, de legkésőbb az írásbeli megkezdéséig bejelenteni az Óbudai Gimnázium titkárságán. Hiányzás esetén az igazolást kérjük a pótló írásbeli kezdetéig bemutatni.

A pótló írásbelit író tanulók 13:30-kor jelenjenek meg iskolánkban. Pótló írásbeli vizsgát csak abban az intézményben írhat a tanuló, ahová az írásbeli vizsgára jelentkezett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM!

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát!

Az írásbeli, illetve a pótló írásbeli időpontjáról

 KÜLÖN ÉRTESÍTÉST NEM KÜLDÜNK!

 

Az írásbeli tematikájáról, feladatairól szóló részletes tájékoztató, továbbá előző tanévek feladatlapjai és megoldásai megtekinthetők az Oktatási Hivatal honlapján.

Az írásbeli vizsga feladatlapjait és javítókulcsait az Oktatási Hivatal a vizsgát követően közzéteszi a honlapján.

 

A kiértékelt dolgozatokat a vizsgázó és szülője – ill. meghatalmazottjuk – megtekintheti

 1. február 1-jén 8:00-16:00 óra között;

a dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető, és lehetőséget biztosítunk a szaktanárokkal való konzultációra is.

A hivatalos javítókulcstól való eltérés esetén észrevétel tehető, melynek benyújtási határideje 2021. február 2-án 16:00.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

 
   


Az írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lap”-ot a tanuló, a szülő vagy az általa írásban meghatalmazott személy

veheti át az Óbudai Gimnáziumban.

 

B)        Jelentkezés az Óbudai Gimnáziumba

 

 

A központi írásbeli vizsgára való jelentkezéstől teljesen független a középiskolákba való jelentkezés. A tanuló több JELENTKEZÉSI LAP-ot állíthat ki. Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethető fel. Egy jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhető. A jelentkezési lapok kitöltését, valamint a kiválasztott középiskolákba történő eljuttatását az általános iskola szervezi meg. A jelentkezési lapon kérjük pontosan megjelölni a választott tanulmányi területet/területeket („tagozatot”/”tagozatokat”), és kérjük mellékelni a központi írásbeli eredményéről szóló „Értékelő lap” másolatát. Kérjük, hogy az értesítési cím rovatot minden esetben a szülő/gondviselő adataival töltsék ki, mivel a felvételi eredményéről szóló értesítést kizárólag nekik küldhetjük ki!

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel napközbeni elérhetőségüket is!

FIGYELEM! Kérjük, hogy a jelentkezési lapra a jelentkező MINDEN 6. és 7. osztályos év

 végi jegyét írják rá! Gyermekük érdekében gondosan töltsék ki a jelentkezési lapokat, mert téves vagy valótlan adatok megadása esetén az Óbudai Gimnázium igazgatója érvénytelenítheti a felvételi döntést a beiratkozáskor.

 

A jelentkezési lapon a középiskola kódszámát is fel kell tüntetni!

 

 Az Óbudai Gimnázium OM azonosító kódja: 035225

 telephely kódja: 001

 

 
   

 

 

 
   

 

 

Az esetlegesen egyénileg jelentkezők a jelentkezési lapokat elküldhetik postán, ajánlott levélben, vagy személyesen leadhatják az Óbudai Gimnázium titkárságán 2021. február 17-

 1. között munkaidőben. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján (www.oktatas.hu) − a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételi- zőknek/Aktuális beiskolázási időszak (2020/2021. tanév) menüpont alatt − fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően, várhatóan 2021. január első felében.

Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya, úgy a felvételi eljárásban való részvételt a szülőnek ebben az esetben is önállóan kell kezdeményeznie.

 

A jelentkezési lap aláírásával a szülő hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkező személyes adatait az erre felhatalmazott intézmények kezeljék. A felvételi eljárás eredményét tartalmazó, az eljárás során nyilvánosságra kerülő listákon a tanulók oktatási azonosító számukkal szerepelnek, egyéb személyes adat nélkül. A szülő a jelentkezési lapon kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (pl. jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket.

 

A tanulónak – a jelentkezési lapon kívül, azok számától függetlenül – külön TANULÓI ADATLAP-ot is ki kell állítania két példányban. Ezen az adatlapon kell rangsorolni a felvételi jelentkezéseket. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell elvégezni. A tanulói adatlapot is az általános iskola továbbítja az Oktatási Hivatalnak.

A rangsorolásnak a felvételi eljárás végén van szerepe, amikor a középiskolák megküldik az ideiglenes felvételi jegyzéket a Hivatalnak.

Ezeken a listákon azoknak a tanulóknak a neve szerepel tanulmányi területenként rangsorolva, akik teljesítették a felvételi követelményeket; e diákok száma általában meghaladja a férőhelyek számát.

A Hivatal a Tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja.

A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

 

C)           A felvételi eredmények megállapítása

 

 

Az Óbudai Gimnáziumba való jelentkezés előfeltétele a központi írásbeli vizsga teljesítése. A jelentkezőket az általános iskolai bizonyítványból megállapított pontszám (hozott pont) és a központi írásbelin elért pontszám (szerzett pont) összege alapján rangsoroljuk.

 

A hozott pontok megállapításánál figyelembe vesszük: a jelentkező 6-7. év végi magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem és idegen nyelv (több idegen nyelv esetén a jelentkező számára kedvezőbb) osztályzatát, továbbá a 7. év végi biológia, fizika, földrajz és kémia osztályzatok közül a jelentkező számára két legkedvezőbb osztályzatot.

A figyelembe vett 7. év végi osztályzatokat kétszeres szorzóval számítjuk!

 

 

Ezt az eredményt a felvételi során pontszámként viszik tovább a tanulók. Ha a jelentkező más program szerint, más tantárgyakat tanult, a felsorolt tárgyaknak megfelelő eredményeit (pl. fizika, biológia stb. helyett 6. osztályban a természetismeret tantárgyat) vesszük figyelembe, ill. arányosítással határozzuk meg a pontszámot.

Amennyiben a jelentkező nem a magyar oktatási rendszerben elfogadott értékelési rend (1-5) szerint kapta év végi osztályzatát, kérjük, csatolják az átváltásról szóló hivatalos iratot.

 

A központi írásbelin a két tantárgyból 50—50, összesen tehát maximum 100 pontot lehet elérni. A bizonyítványért maximum 95 hozott pont kapható.

 

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek:

 1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (a jogosultságot bizonyító igazolást kérjük csatolni a jelentkezési laphoz), ezt követően
 2. a III. kerületi jelentkezők (a jelentkezési lap beadásakor érvényes lakcím alapján), majd
 3. a matematika írásbelin elért eredmény, ennek egyenlősége esetén
 4. az anyanyelvi írásbelin elért eredmény,
 5. ezek egyenlősége esetén az egyes tantárgyakból hozott pontok összege dönt matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem sorrendben, egészen addig, ameddig valamelyik jelentkező javára eltérés nem mutatkozik.

 

Azoknál a tanulóknál, akik az írásbeli vizsga egyes részei alól felmentést kaptak – és az Értékelő lapon ez fel van tüntetve – az írásbeli vizsgán általuk elérhető maximális ponthoz – törtszám esetében a kerekítés szabályai szerint - arányosítjuk az elért pontszámot, és a kapott eredményt vesszük figyelembe a rangsorolásnál. Amennyiben például egy 36 pontos dolgozatnál a tanuló által elérhető maximális pontszám pl. 45 (ez 80%-os teljesítmény), akkor a 36 dolgozatpontot 40 vizsgaponttá számoljuk át (ez az 50 pont 80%-a). Ugyanígy arányosítást alkalmazunk abban az esetben, ha valaki mentesült a hozott pontok adó tantárgyak valamelyikének értékelése/tanulása alól.

 

 
   

 

 

Az általános iskola egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás egy ún. Módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során új középfokú iskola nem jelölhető meg, a beírt tanulmányi területek nem törölhetők, azonban az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható.

Új tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni.

 
   

 

 

A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat 2021. március 24-ig megküldi a Hivatalnak.

 

A végső felvételi döntést – a felvettek illetve elutasítottak jegyzékét – kifüggesztjük, illetve nyilvánosságra hozzuk a gimnázium honlapján

 1. április 30-án 16:00-tól.

Az értesítést megküldjük a jelentkező szülőjének és általános iskolájának.

* * *

 

 

Iskolánk honlapja:      www.obudaigimnazium.hu E-mail címünk:                      iroda@obudaigimnazium.hu

titkarsag@obudaigimnazium.hu

 

Esetlegesen felmerülő kérdéseikre e-mailben öt munkanapon belül válaszolunk. Budapest, 2020. október 15.

 

 

/ Szűcs József / igazgató

 

FELVÉTELI NAPTÁR

 

2020

 

 

Nov.

Igazgatói tájékoztató digitális formában a honlapon

 

Nyílt nap elmarad

Dec. 3-4. (Cs-P)

8:00-16:00

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára személyesen leadható az Óbudai Gimnázium titkárságán.

Dec.4. (P)

A központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje.

 

2021

 

 

Január 23. 10:00 (SZOMBAT)

Központi írásbeli vizsga, megjelenés 09:30-kor

Jan. 28. (Cs) 14:00

Pótló írásbeli vizsga, megjelenés 13:30-kor

Febr. 1. (H)

8:00-16:00

A kiértékelt dolgozatok megtekintése.

Febr. 2. (K) 16:00-ig

Az írásbeli dolgozatokkal kapcsolatos észrevételek benyújtási határideje.

Febr. 5. (P)

8:00-16:00

Az írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lap” átvétele az Óbudai Gimnáziumban.

Febr. 17-19.(Sze-P) 8:00-16:00

Jelentkezési    lapok    személyesen    leadhatók    az    Óbudai    Gimnázium titkárságán.

 

Febr. 19-ig (P)

A jelentkezési lapokat az általános iskolák megküldik a középfokú iskoláknak, egyidejűleg a tanulói adatlapokat továbbítják az Oktatási Hivatalnak.

Márc. 16. (K)

16:00

Az    ideiglenes    felvételi   jegyzék   közzététele    az    Óbudai    Gimnázium hirdetőtábláján és megtekinthető az iskola honlapján.

 

Márc. 18. (Cs)

8:00-16:00

Egyeztetés a tanulói adatlapon új tagozat felvételéről az Óbudai Gimnáziumban, ennek alapján a Tanulói adatlap módosítása az általános iskolában.

 

Márc. 24-ig (Sz)

Az általános iskolák továbbítják a módosított tanulói adatlapokat az Oktatási Hivatalnak.

Ápr. 30. (P)

16:00

 

A felvettek, ill. elutasítottak jegyzékének közzététele.

 

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41