ez a gomb

4. ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2023/2024-ES TANÉVRE

2022-10-19 14:03:00

 

 

4. ÉVFOLYAMOS

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A

2023/2024-ES TANÉVRE

 

 

I.

Régóta népszerű és sikeres képzési formánk a négyévfolyamos. Az elmúlt évben diákjaink mintegy 95%-át vették fel egyetemre, főiskolára, nyelvvizsgát tett ugyanebben az időszakban érettségizett tanulóink több mint 85%-a.

A négyévfolyamos osztályokba járó diákok a választott tanulmányi területnek – „tagozatnak” – megfelelően egyes tantárgyakból emelt szintű, ill. emelt óraszámú képzést kapnak. Ettől függetlenül lehetőség nyílik arra is, hogy az utolsó két évben a pályaválasztási elképzeléseknek megfelelően a tervezett egyetemi felvételihez szükséges emelt szintű érettségi vizsga tantárgyait vagy akár az idegen nyelvet magasabb óraszámban tanulják diákjaink.

Az idegen nyelveket, a matematikát, a digitális kultúrát és a testnevelést minden osztályban csoportbontásban tanítjuk, a 0024-es és 0025-es kódjelű csoportokban ezenfelül a fizikát és a történelmet is.

A 2023-BAN INDÍTANDÓ TANULMÁNYI TERÜLETEK, ILLETVE OSZTÁLYOK:

Iskolánk a 2023/2024-es tanévben két négyévfolyamos osztályt indít. Ezek az osztályok különböző tanulmányi területekből – „tagozatokból” - állnak. Mindegyik tanulmányi területre külön-külön kell jelentkezni, de a jelentkezési lapon többet, akár mindegyiket is meg lehet jelölni. A tavalyi évben a túljelentkezés átlagosan húszszoros volt.

A 2023/2024-es tanévben induló tanulmányi területek az alábbiak:

1. emelt szintű angol (10 fő) – haladó (ide azokat várjuk, akik az általános iskolában már tanulták a nyelvet, és a bizonyítványukban ez szerepel)             kódszám:       0021

2. emelt szintű francia (10 fő) – kezdő kódszám:       0022

3. emelt szintű német (10 fő) – kezdő kódszám:       0023

Az emelt szintű („speciális”) nyelvi csoportokban az „első” idegen nyelvet négy éven keresztül heti öt, a „második” (választott) idegen nyelvet heti négy órában tanulják a diákok.

Célunk, hogy a 12. év végére elérjék legalább a B2 (középfokú komplex) nyelvi tudásszintet, és lehetőségük legyen emelt szintű érettségit, nyelvvizsgát tenni a választott nyelv(ek)ből.

Ez a három csoport alkotja az “A” osztályt.

4. emelt szintű fizika-emelt óraszámú matematika-idegen nyelv (15 fő) kódszám:    0024

A csoport négy éven keresztül heti 4 órában tanulja a fizikát és magasabb óraszámban a matematikát és a „második” (választott) idegen nyelvet. Ez a tanulmányi terület hozzásegíti a diákokat a műszaki-egészségügyi felsőoktatási helyekre történő bejutáshoz.

5. emelt szintű történelem-emelt óraszámú matematika-idegen nyelv (15 fő) kódszám:    0025

A csoport négy éven keresztül heti 4 órában tanulja a történelmet, és magasabb óraszámban a matematikát és a „második” (választott) idegen nyelvet. Ez a tanulmányi terület hozzásegíti a diákokat a gazdasági-jogi felsőoktatási helyekre történő bejutáshoz.

Ez utóbbi két csoport alkotja a “D” osztályt.

A 0021, 0024 és 0025-ös kódszámú csoportok első idegen nyelve az angol, azaz a tananyag a már megszerzett tudásra épül, tehát feltételezi, hogy ezt a nyelvet már tanulták; a második idegen nyelv a francia, német, olasz vagy az orosz nyelv; a beosztásnál a tanulók kívánságait és az iskola lehetőségeit vesszük figyelembe. A heti 4 óra lehetővé teszi a nyelvvizsga megszerzését. Német nyelvből haladó csoportot is indítunk, ha ezt a jelentkezők száma lehetővé teszi. (Az utóbbi tíz évben indult ilyen csoport.) A francia (0022) és a német (0023) emelt szintű képzésre jelentkezők az angolt is választhatják második idegen nyelvként.

Az Óbudai Gimnáziumba általános felvételi eljárással, a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) eredményei alapján lehet bekerülni, melynek során a tanulóknak központi írásbeli vizsgán kell részt venniük matematika és magyar nyelv tantárgyakból.

Jelentkezhetnek a jelen tanévben 8., ill. a középiskolák „0.” /9. NY/ osztályos tanulói.

Igazgatói tájékoztató az érdeklődő tanulóknak és szüleiknek

az Óbudai Gimnáziumban

2022. november 8-án (kedden) 17.00 órakor

 

2. A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE

A felvételi eljárás rendjét a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §.-a szabályozza. Emellett az eljárás minden mozzanatáról részletes tájékoztatást találhatnak az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras.

1. Az írásbeli vizsga

Az Óbudai Gimnázium a négyévfolyamos képzésére jelentkező tanulók számára központi írásbeli vizsgát szervez mindkét tantárgyból, azaz magyar nyelvből és matematikából.

A tanulóknak az Oktatási Hivatal (OH) által kiadott, kizárólag a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap letölthető az OH honlapjáról. (Ez a jelentkezési lap nem tévesztendő össze azzal a jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni.) Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára; az elért eredményt minden, ezt az írásbeli felvételi vizsgát előíró iskola köteles elfogadni. Ha a tanuló a felvételi időszakban várhatóan több olyan négyévfolyamos gimnáziumba fog jelentkezni, amelyik előírja a központi írásbeli vizsgán való részvételt, akkor maga dönti el, melyikbe nyújtja be az írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben hova adja majd be jelentkezését, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl majd meg. A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

Azoknak a gimnáziumoknak a jegyzékét, amelyek a négy évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát szerveznek, a Hivatal 2022. november 16-ig teszi közzé.

Az írásbeli vizsgára jelentkezés határideje:

2022. december 2.

A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő!

A jelentkezési lap elküldhető postán ajánlott levélben, vagy leadható december 2-án munkaidőben az Óbudai Gimnázium titkárságán.

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van – szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó az írásbeli időpontjában még érvényes szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a kérelmet benyújtó szülőhöz.

Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl. időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés stb.) vonatkozhat.

Minderről részletesen is olvashatnak az OH honlapján.

Az írásbeli vizsga időpontja:

2023. január 21. (SZOMBAT) 10:00 óra.

Azok a tanulók, akik az Óbudai Gimnáziumba jelentkeztek vizsgára, 09:30-kor jelenjenek meg iskolánkban!

Az írásbeli vizsga során körzőn, vonalzón és szögmérőn kívül semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tintával kell elkészíteni. A szükséges eszközökről minden vizsgázó maga gondoskodik.

FIGYELEM! Az írásbeli vizsgára a jelentkezők hozzák el személyazonosító vagy diákigazolványukat!

Pótló írásbeli vizsga időpontja:

2023. január 31-én (KEDD) 14:00 óra.

Ekkor csak azok a tanulók írhatnak felvételit, akik az előző alkalommal, nekik fel nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin. Az előre látható hiányzást kérjük minél előbb, de legkésőbb az írásbeli megkezdéséig bejelenteni az Óbudai Gimnázium titkárságán. Hiányzás esetén az igazolást kérjük a pótló írásbeli kezdetéig bemutatni.

A pótló írásbelit író tanulók 13:30-kor jelenjenek meg iskolánkban. Pótló írásbeli vizsgát csak abban az intézményben írhat a tanuló, ahová az írásbeli vizsgára jelentkezett.

FIGYELEM!

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát!

Az írásbeli, illetve a pótló írásbeli időpontjáról

KÜLÖN ÉRTESÍTÉST NEM KÜLDÜNK!

Az írásbeli tematikájáról, feladatairól szóló részletes tájékoztató, továbbá előző tanévek feladatlapjai és megoldásai megtekinthetők az Oktatási Hivatal honlapján.

Az írásbeli vizsga feladatlapjait és javítókulcsait az Oktatási Hivatal a vizsgát követően közzéteszi a honlapján.

A kiértékelt dolgozatokat a vizsgázó és szülője – ill. meghatalmazottjuk – megtekintheti

2024. január 30-án 8:00-16:00 óra között;

a dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető, és lehetőséget biztosítunk a szaktanárokkal való konzultációra is.

A hivatalos javítókulcstól való eltérés esetén észrevétel tehető, melynek benyújtási határideje:        2023. január 31-én 16:00.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Az írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lap”-ot a tanuló, a szülő vagy az általa írásban meghatalmazott személy

  1. február 6-án 8:00-16:00 óra között

veheti át az Óbudai Gimnáziumban.

1. B) Jelentkezés az Óbudai Gimnáziumba

A központi írásbeli vizsgára való jelentkezéstől teljesen független a középiskolákba való jelentkezés. A tanuló több JELENTKEZÉSI LAP-ot állíthat ki. Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethető fel. Egy jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is megjelölhető. A jelentkezési lapok kitöltését, valamint a kiválasztott középiskolákba történő eljuttatását az általános iskola szervezi meg. A jelentkezési lapon kérjük pontosan megjelölni a választott tanulmányi területet/területeket („tagozatot”/”tagozatokat”), és kérjük mellékelni a központi írásbeli eredményéről szóló „Értékelő lap” másolatát. Kérjük, hogy az értesítési cím rovatot minden esetben a szülő/gondviselő adataival töltsék ki, mivel a felvételi eredményéről szóló értesítést kizárólag nekik küldhetjük ki!

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel napközbeni elérhetőségüket is!

FIGYELEM!

Kérjük, hogy a jelentkezési lapra a jelentkező MINDEN 6. és 7. osztályos év végi jegyét írják rá! Gyermekük érdekében gondosan töltsék ki a jelentkezési lapokat, mert téves vagy valótlan adatok megadása esetén az Óbudai Gimnázium igazgatója érvénytelenítheti a felvételi döntést a beiratkozáskor.

A jelentkezési lapon a középiskola kódszámát is fel kell tüntetni!

Az Óbudai Gimnázium OM azonosító kódja: 035225

telephely kódja: 001

Az egyes képzési területek kódszámai:

0021 emelt szintű angol nyelv

0022 emelt szintű francia nyelv

0023emelt szintű német nyelv

0024emelt szintű fizika-emelt óraszámú matematika-idegen nyelv

0025 emelt szintű történelem-emelt óraszámú matematika-idegen nyelv.

 

Jelentkezési határidő: 2023. február 22.

(az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középiskolának)

Figyelem! A határidő elmulasztása jogvesztő!

Az esetlegesen egyénileg jelentkezők a jelentkezési lapokat elküldhetik postán, ajánlott levélben, vagy személyesen leadhatják az Óbudai Gimnázium titkárságán

2023. február 21-én vagy február 22-én

munkaidőben. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján (www.oktatas.hu) − a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Aktuális beiskolázási időszak (2022/2023. tanév) menüpont alatt − fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően, várhatóan 2023. január első felében.

Amennyiben a jelentkezőnek magyarországi általános iskolával jelenleg nincs tanulói jogviszonya, úgy a felvételi eljárásban való részvételt a szülőnek ebben az esetben is önállóan kell kezdeményeznie.

A jelentkezési lap aláírásával a szülő hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkező személyes adatait az erre felhatalmazott intézmények kezeljék. A felvételi eljárás eredményét tartalmazó, az eljárás során nyilvánosságra kerülő listákon a tanulók oktatási azonosító számukkal szerepelnek, egyéb személyes adat nélkül. A szülő a jelentkezési lapon kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (pl. jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket.

A tanulónak – a jelentkezési lapon kívül, azok számától függetlenül – külön TANULÓI ADATLAP-ot is ki kell állítania két példányban.

Ezen az adatlapon kell rangsorolni a felvételi jelentkezéseket. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell elvégezni. A tanulói adatlapot is az általános iskola továbbítja az Oktatási Hivatalnak.

A rangsorolásnak a felvételi eljárás végén van szerepe, amikor a középiskolák megküldik az ideiglenes felvételi jegyzéket a Hivatalnak.

Ezeken a listákon azoknak a tanulóknak a neve szerepel tanulmányi területenként rangsorolva, akik teljesítették a felvételi követelményeket; e diákok száma általában meghaladja a férőhelyek számát.

A Hivatal a Tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja.

A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

1. C) A felvételi eredmények megállapítása

Az Óbudai Gimnáziumba való jelentkezés előfeltétele a központi írásbeli vizsga teljesítése. A jelentkezőket az általános iskolai bizonyítványból megállapított pontszám (hozott pont) és a központi írásbelin elért pontszám (szerzett pont) összege alapján rangsoroljuk.

A hozott pontok megállapításánál figyelembe vesszük: a jelentkező 6-7. év végi magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem és idegen nyelv (több idegen nyelv esetén a jelentkező számára kedvezőbb) osztályzatát, továbbá a 7. év végi biológia, fizika, földrajz és kémia osztályzatok közül a jelentkező számára két legkedvezőbb osztályzatot.

A figyelembe vett 7. év végi osztályzatokat kétszeres szorzóval számítjuk!

Ezt az eredményt a felvételi során pontszámként viszik tovább a tanulók. Ha a jelentkező más program szerint, más tantárgyakat tanult, a felsorolt tárgyaknak megfelelő eredményeit (pl. fizika, biológia stb. helyett 6. osztályban a természetismeret tantárgyat) vesszük figyelembe, ill. arányosítással határozzuk meg a pontszámot.

Amennyiben a jelentkező nem a magyar oktatási rendszerben elfogadott értékelési rend (1-5) szerint kapta év végi osztályzatát, kérjük, csatolják az átváltásról szóló hivatalos iratot.

A központi írásbelin a két tantárgyból 50—50, összesen tehát maximum 100 pontot lehet elérni. A bizonyítványért maximum 95 hozott pont kapható.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek:

  1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (a jogosultságot bizonyító igazolást kérjük csatolni a jelentkezési laphoz), ezt követően
  2. a III. kerületi lakhellyel rendelkező jelentkezők (a jelentkezési lap beadásakor érvényes lakcím alapján), majd
  3. a matematika írásbelin elért eredmény, ennek egyenlősége esetén
  4. az anyanyelvi írásbelin elért eredmény,
  5. ezek egyenlősége esetén az egyes tantárgyakból hozott pontok összege dönt: matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem sorrendben.

Azoknál a tanulóknál, akik az írásbeli vizsga egyes részei alól felmentést kaptak – és az Értékelő lapon ez fel van tüntetve – az írásbeli vizsgán általuk elérhető maximális ponthoz – törtszám esetében a kerekítés szabályai szerint - arányosítjuk az elért pontszámot, és a kapott eredményt vesszük figyelembe a rangsorolásnál. Amennyiben például egy 36 pontos dolgozatnál a tanuló által elérhető maximális pontszám pl. 45 (ez 80%-os teljesítmény), akkor a 36 dolgozatpontot 40 vizsgaponttá számoljuk át (ez az 50 pont 80%-a). Ugyanígy arányosítást alkalmazunk abban az esetben, ha valaki mentesült a hozott pontok adó tantárgyak valamelyikének értékelése/tanulása alól.

Azoknál a jelentkezőknél, akik a központi felvételi írásírásbeli vizsgán szakértői vélemény alapján valamilyen felmentésben részesültek, a Jelentkezési laphoz csatolniuk kell a Szakértői véleményt is!

Az ideiglenes felvételi jegyzéket kifüggesztjük

2023. március 17-én 16:00 órakor

az Óbudai Gimnázium hirdetőtáblájára, illetve megtekinthető az iskola honlapján.

Az általános iskola egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás egy ún. Módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során új középfokú iskola nem jelölhető meg, a beírt tanulmányi területek nem törölhetők, azonban az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható.

Új tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni.

Az egyeztetés időpontja az Óbudai Gimnáziumban:

2023. március 21-én 8-16 óráig, a titkárságon.

A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat 2023. március 23-ig megküldi a Hivatalnak.

A végső felvételi döntést – a felvettek illetve elutasítottak jegyzékét – kifüggesztjük, illetve nyilvánosságra hozzuk a gimnázium honlapján

2023. április 21-én 16:00-tól.

Az értesítést megküldjük a jelentkező szülőjének és általános iskolájának.

Nyílt nap: 2022. november 25.

Iskolánk honlapja:      www.obudaigimnazium.hu

E-mail címünk:           iroda@obudaigimnazium.hu

titkarsag@obudaigimnazium.hu

Esetlegesen felmerülő kérdéseikre e-mailben öt munkanapon belül válaszolunk.

Budapest, 2022. október 14.

                                                                                                     Szűcs József 
                                                                                                                 igazgató

 

FELVÉTELI NAPTÁR

2022

Nov. 8.

Igazgatói tájékoztató a 8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek.

Nov.25.

Nyílt nap

Dec. 2. (P)

8:00-16:00

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára személyesen leadható az Óbudai Gimnázium titkárságán.

Dec.2. (P)

A központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje.

 

2023

Január 21. 10:00 (SZOMBAT)

Központi írásbeli vizsga, megjelenés 09:30-kor

Jan. 30. (H)
8:00-16:00

A kiértékelt dolgozatok megtekintése.

Jan. 31. (K) 14:00

Pótló írásbeli vizsga, megjelenés 13:30-kor

Jan. 31. (K)
16:00-ig

Az írásbeli dolgozatokkal kapcsolatos észrevételek benyújtási határideje.

Febr. 6. (H)
8:00-16:00

Az írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lap” átvétele az

Óbudai Gimnáziumban.

Febr. 6.(H)

A kiértékelt pótló írásbeli dolgozatok megtekintése

Febr. 7. (K)

16.00-ig

A pótló írásbeli dolgozatokkal kapcsolatos észrevételek benyújtási határideje

Febr. 8. (Sz)

A pótló írásbeli vizsga eredményéről szóló „Értékelő lap” átvétele az

Óbudai Gimnáziumban.

Febr. 21-22.(K-Sz)

8:00-16:00

Jelentkezési lapok személyesen leadhatók az Óbudai Gimnázium titkárságán.

Febr. 22-ig (Sz)

A jelentkezési lapokat az általános iskolák megküldik a középfokú iskoláknak, egyidejűleg a tanulói adatlapokat továbbítják az Oktatási Hivatalnak.

Márc. 17. (P)
16:00

Az ideiglenes felvételi jegyzék közzététele az Óbudai Gimnázium hirdetőtábláján és megtekinthető az iskola honlapján.

Márc. 21.(K)
8:00-16:00

Egyeztetés a tanulói adatlapon új tagozat felvételéről az Óbudai Gimnáziumban, ennek alapján a Tanulói adatlap módosítása az általános iskolában.

Márc. 23-ig (Cs)

Az általános iskolák továbbítják a módosított tanulói adatlapokat az Oktatási Hivatalnak.

Ápr. 21. (P)
16:00

A felvettek, ill. elutasítottak jegyzékének közzététele.

 

©2020 ÓBUDAI GIMNÁZIUM. MINDEN JOG FENNTARTVA
EGYÜTT AZ ÓBUDAI GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY: RAIFFEISEN BANK SZÁMLASZÁM: 12001008-01206078-00100001 TECHNIKAI SZÁM (ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSAKOR): 18145034-1-41